...ประวัติการก่อตั้งกองร้อยตำรวจตระเวนที่ ๑๓๖...

...เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๖ กก.ตชด. เขต ๗ ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งเดิมเป็นกองร้อย ๔ ตชด.ขึ้นที่บ้านใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๙ มีผู้บังคับกองร้อยที่ดำรงตำแหน่งจำนวน ๖ นาย

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ได้มีพระราชกำหนดแบ่งส่วนราชการ โดยให้ บก.ร้อย ๔ ตชด.เปลี่ยนเป็นร้อย ตชด.๑๓๖ ซึ่งยังคงตั้งอยู่ปกติเดิม โดยมี พ.ต.ท. เลิศชัย   ตันตระกูล  เป็นผู้บังคับกองร้อย คนที่ ๗ 

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ร.ต.อ.นุสิต     อัธโน  ได้มาดำรงตำแหน่ง ผบ.ร้อย  เป็น คนที่ ๘   จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๐   

เมื่อ วันที่ ๒๕ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๐  ร.ต.อ. ไกรวรรณ    ประชุมพันธ์  มาดำรงตำแหน่ง คนที่ ๙  จนถึง วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ดำเนินการพัฒนากองร้อย ตชด.๑๓๖โดย วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้กรมตำรวจใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่ – แม่น้ำน้อย  เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด เอ็น อาร์ ๑๑๖๖๗ ๖๐๕๒๒ ( L ๗๐๑๘ ) เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง เป็นที่ทำการ ร้อย ตชด.๑๓๖  ซึ่งห่างจาก กองร้อยเดิม ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั่วทั้งบริเวณ ๖๙๐ ไร่ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๗  จนถึง วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้ทำการย้ายที่ทำการจากที่ตั้งเดิมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นต้น

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  ร.ต.อ.เอกชัย    พุ่มสมบัติ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๖  คนที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕  พ.ต.ต.จักริน ( อานัฐ )   อุ่นดี   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๖  คนที่ ๑๑  จนถึงปัจจุบัน โดยมีหมวดขึ้นตรงจำนวน ๔ หมวดปฏิบัติการ และ ๑ หมวดมวลชนสัมพันธ์ ปัจจุบัน มีกำลังพลทั้งสิ้น ๘๖ นาย ประกอบด้วย ส ๑๗  ป ๖๙  นาย  มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่รับผิดชอบ จำนวน  ๔  โรงเรียน