นำสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนประสบอัคคีภัย  ๒ ครอบครั

วันที่ ๑๘ , ๑๙ ม.ค.๕๙ กองร้อย ตชด.๑๓๖ ได้นำสิ่งของพระราชทาน มอบให้กับประชาชน จำนวน ๒ครอบครัว ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ บ้านบ้องตี้บน ต.บ้องตี้ และ บ้านแก่งระเบิด ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค กาญจนบุรี นำสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนประสบอัคคีภัย ๒ ครอบครัวนำสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนประสบอัคคีภัย ๒ ครอบครัว

ติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ร.ร.ตชด.
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด โครงการจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ร่วม ชพส.๑๒๐๓
๑๔ ม.ค.๕๙ ปล่อยแถววันอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้องตี้